ANBI

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is ANBI-logo-e1550175797979.jpg

De Paul en An Moerman Stichting heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Wilt u hierover meer weten, kijk dan op deze link van belastingdienst.nl. Overweegt u een gift, neem dan contact op via het contactformulier of maak uw vrijwillige bijdrage over op rekeningnummer NL71 INGB 0004828954 t.n.v. Paul en An Moerman Stichting. Vermeld bij het overmaken duidelijk dat het om een gift gaat; dat hebt u nodig als bewijs voor de belastingdienst.

Beschrijving

Hierna vindt u de actuele ANBI-gegevens. (Een bestand met een volledige beschrijving van de stichting is hier te downloaden.)

Paul en An Moerman Stichting
KvK Groningen 02086169
opgericht mei 2005

Naam
Paul en An Moerman-Stichting

Doelstelling

Stichting Paul en An Moerman Orgel Noordwolde (Gn) heeft ten doel:

  • het organiseren van concerten op het orgel van Noordwolde (Gn) en
  • het bevorderen van de kennis met betrekking tot de orgelkunst, orgelliteratuur, orgelbouw en dergelijke, en
  • het organiseren van concerten in het algemeen op andere locaties, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

RSIN
8139.94.421

Contact
Willemsstreek 2
9784TB Noordwolde

Bestuur
Voorzitter Bert Meijberg
Secretaris Gerard de Bruijn
Penningmeester Arjen de Jong
Leden Anna Buijze (plv vz), Peter van Dijk en Jan Faber

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Beleidsplan

Het bestuur heeft een aantal jaren geleden veel energie gestoken in een beleidsplan, waarin zowel onze missie als meer concrete plannen uiteengezet worden. In 2014 hebben we ons beleidsplan geheel geactualiseerd. De hoofdstukken 1, 2 en 3 – waarin beschreven onze eigen SWOT-analyse, onze missie en onze bouwstenen – zijn nog onverkort van kracht. Het merendeel van de beleidsvoornemen voor de jaren 2007–2010 is overeenkomstig onze plannen gerealiseerd. In de voorbije jaren heeft het plan steeds opnieuw als houvast gefungeerd voor de programmering. Desondanks is onze financiële basis te smal. Daaraan willen we nu nadrukkelijk gaan werken, met als doel een vaste groep donateurs te werven, die onze stichting een gezonde financiële basis en daarmee continuïteit geven. Daarmee beogen we tevens (financiële) ruimte te creëren om vernieuwingen te realiseren, die mogelijk gepaard gaan met tekorten in de aanloop. Ons uiteindelijke streven is een grotere buffer te creëren. Dat is voldoende voor hetgeen we daarmee beogen. Het beheer zal worden gedaan door onze penningmeester, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van reguliere bankrekeningen (rekening-courant dan wel spaarrekeningen).
In 2020 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Het nieuwe bestuur is bezig met een heroriëntatie op de financiële en muzikale toekomst.

Verslag Activiteiten

De stichting heeft de algemene verantwoordelijkheid voor het instandhouden van het orgel in de Sebastianuskerk van Noordwolde. Enkele taken zijn conform het beleidsplan en bestaan met name uit het publiekelijk maken en bespelen van het orgel voor een zo breed mogelijk publiek. De stichting waakt over de financiële slagkracht via een jaarverslag aan het totale bestuur. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. Op de website van onze gemeente kunt u nadere informatie aantreffen over de verschillende activiteiten.

In 2021 heeft de stichting een Orgel-Plus concert georganiseerd en hebben we deelgenomen aan de Open Monumentendag door het orgel op die dag te laten bespelen door een veelbelovende student orgel van het Prins Clausconservatorium in Groningen. Daarnaast is het orgel door verschillende studenten voor studiedoeleinden benut.
Het laatste kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 werd de kerk gerestaureerd en was het orgel niet bespeelbaar.
In 2019 zijn we begonnen met het geven van ‘Kindervoorstellingen’. Door corona en bouwactiviteiten in verband met aardbevingsschade aan de kerk is de kindervoorstelling in 2021 niet doorgegaan.

Voorgenomen bestedingen

De voorgenomen bestedingen zijn bedoeld voor het organiseren van concerten en hiermee wordt ook het voornaamste risico gelopen. De rentabiliteit is afhankelijk van het aantal bezoekers.

Verkorte cumulatieve staat van baten en lasten